PODANIE O PRZYJĘCIE DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SMS PRZEMYŚL:

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PRZEMYŚL
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).
  4. Statut Szkoły Mistrzostwa Sportowego Przemyśl.

§ 1
Informacje ogólne.

 1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości przez poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów i klas kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;
2) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;
3) weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;
4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.
6) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
  Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
 2. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Mistrzostwa Sportowego Przemyśl planowane jest utworzenie klas I-VIII o specjalności:
  1) piłka nożna dziewcząt i chłopców.

§ 2
Warunki i kryteria przyjęć.

 1. O przyjęcie do oddziałów SMS Przemyśl o specjalności: piłka nożna dziewcząt i chłopców mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych (jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej) lub oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego

2) podanie rodziców / prawnych opiekunów do uczęszczania kandydata do szkoły wraz z załącznikami

3) zaliczoną próbę sprawności fizycznej.

 1. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje sportowe. W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki edukacyjne.
 2. O przyjęciu do szkoły podstawowej decydują następujące kryteria:
  1) wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu,
  2) szczególne osiągnięcia, wymienione na świadectwie promocyjnym.
 3. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierają numery przydzielone poszczególnym kandydatom podczas rejestracji do testów sprawnościowych.
 5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.
 6. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych,
2) z wyższą oceną zachowania

 1. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§ 3
Terminy rekrutacji i dokumenty

 1. Zgłoszenie kandydata dokonywane jest drogą mailową na adres smsprzemysl@gmail.com , dokumenty rekrutacyjne należy składać podczas testów sprawności fizycznej.

2.Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:
1) podanie,
2) zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział w testach sprawności fizycznej,
3) ważne w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie, oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

 1. Składanie wyżej wymienionych dokumentów podczas próby sprawnościowej.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną  po zakończonych próbach sprawności fizycznej.
 3. Uzupełnienie wniosku przyjęcia do szkoły podstawowej o świadectwo promocyjne oraz orzeczenie lekarskie, potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza
 4. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy numerów kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci poniższych dokumentów:

1) oryginał świadectwa promocyjnego;
2) karta zdrowia ucznia;
3) 2 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie).

 1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (numery przydzielone podczas testów sprawnościowych) do szkoły podstawowej .
 2. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia każdego roku.

§ 5
Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.