Misja i wizja szkoły

Nasza misja to:

Szkoła – dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazać im rzetelną prawdę o świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby, zdolności i aspiracje ukierunkowują nasze działanie. Służymy im wiedzą i życiowym doświadczeniem, a własną postawą jesteśmy dla nich przykładem.

Cel wychowawczy ogólny:

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanka w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Cele szczegółówe:

  • umiejętność zdobywania wiedzy i sprawności fizycznej,
  • umiejętność nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji międzyludzkich zbudowanych na wzajemnym szacunku i tolerancji,
  • poczucie przynależności do różnorodnej społeczności uczniowskiej, lokalnej i narodowej,
  • umiejętność działania indywidualnego i grupowego w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, opartego na asertywności i braku agresji,
  • chęć poznawania piękna przyrody i korzystania z niego.

Wizja szkoły

Nasza Szkoła jest drugim domem ucznia. To miejsce, w którym każdy uczeń ma prawo czuć się bezpiecznie, ma szanse stać się wartościowym, otwartym na dobro i piękno człowiekiem. W naszych działaniach wychowawczych korzystamy ze wsparcia Rady Rodziców, społeczności lokalnej i parafialnej, lokalnych ośrodków kulturalnych i sportowych.

Naszym zadaniem jest:

  • stworzyć warunki dla rozwoju ucznia, aby mógł odnosić sukcesy edukacyjne
  • uwzględniając indywidualne potrzeby i zdolności dziecka wypracować taką atmosferę, aby każdy wychowanek mógł zaistnieć w społeczności szkolnej,
  • przygotować wychowanka do wejścia w dorosłe życie,
  • sprawić, żeby szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka, rodzica i pracownika szkoły.