Opłaty

Czesne koszt 150zł płatne do 10-go każdego miesiąca na konto

Bank Pekao S.A.

95 1240 2568 1111 0011 0850 9776

Obiady koszt 10zł/dziennie płatne do 10-go każdego miesiąca na konto

Bank Pekao S.A.

95 1240 2568 1111 0011 0850 9776

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 • zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
 • zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • znajomości swoich praw,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 • życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 • powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów,
 • jawnej i umotywowanej oceny,
 • odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych,
 • księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
 • uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,
 • uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,
 • ochrony swojej własności.
 • tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,

Uczeń ma obowiązek:

 • przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego poprzez szanowanie mienia szkoły i mienia osób w niej przebywających, słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron, szanować tradycje, symbole narodowe, religijne, własne i cudze.
 • postępować w sposób uczciwy, prawy, prawdomówny poprzez rozumienie złożoności zasad lojalności wobec różnych osób i grup a w przypadku konfliktów wybierać drogę szczerości i prawdomówności, umiejętnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania,
 • rzetelnie wypełniać swoją wiedzę i umiejętności poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, podejmowanie właściwych decyzji, stawianie sobie celów wymagających pomysłowości i konsekwencji w działaniu uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
 • zachowywać się na terenie szkoły i poza nią w sposób odpowiedzialny poprzez kulturę osobistą, higienę, współpracę z innymi uczniami z klas oraz nauczycielami pracującymi w szkole.