ŚWIETLICA SZKOLNA DZIAŁA OD 6:30-17:00

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PRZEMYŚLU

 • W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 • Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 • Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
 • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 • Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 • W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.
 • Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd.
 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 • Dzieci ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 • Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
 • Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6.30- 7.10  Schodzenie się dzieci. Dowolne gry i zabawy dzieci (gry planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie obrazków) .
7.10 – 8.00 Rozmowy, pogadanki z dziećmi, zabawy integracyjne.
13.30- 14.30 Odrabianie lekcji, praca z podręcznikiem, ciche czytanie.
14.30- 16.00 Zajęcia tematyczne (plastyczne, czytelnicze, zajęcia żywego słowa, konkursy, quizy, gry, zajęcia integracyjne). Zajęcia muzyczno –ruchowe.

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.
Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

Zasady świetlicy

1. Wchodząc się witamy – bo się wszyscy znamy!
2. Gdy wyjść chcemy o zgodę pytamy!
3. Uśmiech jest dobry na wszystko!
4. Nie krzyczymy – uszy chronimy!
5. Ręce i nogi są do pomagania, a nie do bicia i kopania!
6. Fajne zabawki mamy i bardzo o nie dbamy!
7. Z bałaganem wygrywamy – zawsze po sobie sprzątamy!
8. Na kłódkę nic zamykać nie musimy, zabawek ze świetlicy nie wynosimy!
9. Opiekuna zawsze słuchamy, do niego biegniemy, gdy problem mamy!
10. Kto przeklina i przezywa, ten ukarania wzywa!
11. Nikogo samego nie zostawimy – razem się wszyscy bawimy!