Szkoła Mistrzostwa Sportowego Przemyśl

Podstawy prawne:
Niniejszy Statut Szkoły Podstawowej, zwany dalej Statutem opracowany został w oparciu o przepisy:
1. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm. ).
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148).

Rozdział I
Informacje ogólne

§1
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Przemyśl. Szkoła może używać skróconej nazwy: SMS Przemyśl.
2. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Przemyśl zwana dalej „Szkołą” jest ośmioletnią niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
3. Siedziba Szkoły: Przemyśl( 37-700), ul. Tarniowa 8.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie SMS Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Tarniowa 8, NIP 7952564819 | KRS 0000911931 | REGON 389507217
5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Podkarpacki Kurator Oświaty.
6. Podmiot prowadzący szkołę podstawową odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.
8. W Statucie następujące pojęcia i skróty, będą miały następujące znaczenie:
1) Statut – należy przez to rozumieć statut Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego;
2) Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę – prawo oświatowe;
3) Dyrektor, Wicedyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski– należy przez to rozumieć organy działające w szkole;
4) Kurator– należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty;
5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – należy przez to rozumieć poradnię
psychologiczno – pedagogiczną publiczną lub niepubliczną lub prywatną albo inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą specjalistyczną pomoc;
6) Rodzic– należy przez to rozumieć rodzica biologicznego lub opiekuna prawnego, zgodnie z obowiązującym prawem

§ 2
1. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie I i II etapu edukacyjnego.
2. Szkoła prowadzi szkolenie sportowe w dyscyplinie: piłka nożna, w co najmniej jednym oddziale sportowym, w co najmniej trzech kolejnych klasach.
3. W zależności od potrzeb i w oparciu o posiadaną bazę sportową, dopuszcza się wprowadzenie innych specjalności kształcenia sportowego.
4. We wszystkich klasach Szkoły realizowany jest specjalistyczny etap szkolenia sportowego z wybranych dyscyplin sportowych.
5. Celem specjalistycznego etapu szkolenia jest rozwijanie i doskonalenie uzdolnień zawodników w wybranych dyscyplinach sportu w oparciu o opracowany program szkolenia sportowego.
6. W szkole obowiązuje egzamin sprawnościowy przy przyjęciu do szkoły oraz po klasie VI.
7. Szkoła może organizować obozy sportowe letnie i zimowe ze środków budżetowych
i pozabudżetowych.
8. Szkoła może także organizować dodatkowe zajęcia edukacyjne i sportowe wykorzystując na ten cel środki finansowe pozyskiwane na zasadach określonych w Statucie, bądź pochodzące z darowizn rodziców, osób trzecich lub środków własnych.
9. Szkoła jest ogólnodostępna dla wszystkich uczniów, którzy spełnią podane kryteria naboru oraz których Rodzice /opiekunowie prawni/zaakceptują jej charakter i niniejszy Statut.

§3
1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających
uprawnienia szkół publicznych, to jest:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia
ogólnego,
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż
łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie
nauczania szkoły publicznej tego typu,
3) stosuje przepisy dotyczące czasu rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz
przerw i ferii określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
organizacji roku szkolnego.
4) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyjątkiem egzaminów
wstępnych, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
6) prowadzi dokumentację nauczania obowiązującą szkoły publiczne.
7) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu 8-letnim oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania podstawowej Szkoły publicznej;

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§ 4
1. Celami Szkoły są:
1) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i umiejętności;
2) stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu;
3) stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych
z realizacją zajęć dydaktycznych;
4) rozbudzanie potrzeb korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej;
5) wykształcenie umiejętności samokształcenia;
6) kształcenie umiejętności znajdowania swojego miejsca w społeczeństwie i przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych;
7) rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych;
8) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku;
2. Cele określone w ust. 1 Szkoła realizuje poprzez:
1) realizację programów nauczania uwzględniających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów;
2) stosowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) prowadzenie dokumentacji nauczania zgodnie z przepisami;
4) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
5) ścisłą współpracę Szkoły Mistrzostwa Sportowego z klubami sportowymi z terenu woj. podkarpackiego oraz organizacjami sportowymi, związkami sportowymi;
6) zatrudnianie trenerów i specjalistów w celu realizacji programu kształcenia sportowego;
7) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych oraz obiektów sportowych;
8) tworzenie warunków do udziału w zawodach sportowych i turniejach,
9) organizowanie obozów sportowych w czasie ferii zimowych i letnich;
10) poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i profilaktyką uzależnień.

§ 5
1. Zadania opiekuńcze Szkoły dostosowane do wieku uczniów, z uwzględnieniem ogólnych przepisów BHP, realizuje się w następujący sposób:
1) za warunki BHP na terenie Szkoły odpowiada Dyrektor szkoły oraz nauczyciele uczący w poszczególnych salach;
2) na początku każdego roku szkolnego wychowawcy zapoznają uczniów z przepisami BHP na terenie Szkoły i poza nią;
3) nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do zaznajomienia młodzieży ze szczególnymi przepisami BHP na danym przedmiocie;
4) nauczyciele są zobowiązani do zgłaszania Dyrektorowi szkoły informacji o usterkach
i zagrożeniach;
5) nauczyciele pełnią dyżury na korytarzu podczas przerw zgodnie z harmonogramem;
6) trenerzy są zobowiązani do zapewnienia uczniom opieki od przerwy lekcyjnej poprzedzającej trening do jego zakończenia oraz podczas przejścia i zorganizowanego przejazdu między budynkiem szkoły a halą sportową lub boiskiem otwartym na którym odbywają się zajęcia;
7) nauczyciele pełniący dyżur winni dbać o bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły oraz poszanowanie mienia szkoły.
8) nauczyciele pełnią opiekę podczas wszelkich zajęć sportowych, wyjazdów, wycieczek szkolnych i zajęć pozalekcyjnych odbywających się poza szkołą według następujących zasad:
a) wycieczki przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, imprezy szkolne – jeden opiekun na 24 uczniów,
b) wycieczki szkolne – jeden opiekun na 15 uczniów,
c) wycieczki turystyki kwalifikowanej – jeden opiekun na 10 uczniów.
2. Przed wycieczką nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył obowiązki kierownika wycieczki, przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły dokumentację wycieczki.
3. Szkoła umożliwia zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Szkoła współpracuje w miarę potrzeb z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

§ 6
Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem nauczania,
2) organizację zajęć dodatkowych odpowiadających specyficznym i rozwojowym
potrzebom uczniów,
3) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły podstawowej,
4) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszej edukacji,
5) przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej,
6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i przyjaznych warunków przebywania w Szkole
podczas zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych, przerw oraz imprez szkolnych,
7) promowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia,
8) systematyczną analizę postępów w nauce, kontrolowanie i diagnozowanie zachowań
uczniów,
9) systematyczną współpracę z Rodzicami,
10) systematyczną analizę pracy nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
11) rozwijanie bazy lokalowej i materialnej Szkoły.

§ 7
1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie Szkoły podstawowej – szkoła
w szczególności:
1) wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody,
2) kształci – przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych do użytku w Szkole programów nauczania,
3) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości Szkoły,
4) uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program nauczania, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych Szkoły,
5) zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z Rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb,
6) wspiera rozwój religijny uczniów poprzez stwarzanie warunków formacji i organizowanie
różnych jej form.
2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole i poza Szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.
3. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.

Rozdział III
Organ prowadzący

§8
1. Organ Prowadzący Szkołę:
1. nadaje Szkole Statut,
2. dba o prestiż Szkoły i tworzy wizję jej przyszłości,
3. powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły,
4. ustala wysokość czesnego za naukę i wysokość innych opłat za nauczanie w Szkole,
5. zarządza majątkiem Szkoły,
6. zatwierdza warunki naboru uczniów do Szkoły przedłożone przez Dyrektora Szkoły,
7. wprowadza zmiany w Statucie Szkoły,
8. realizuje pozostałe kompetencje niezastrzeżone dla innych organów Szkoły.
2. Organ Prowadzący decyduje w sprawach:
1. nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły oraz wykonuje inne uprawnienia pracodawcy,
2. wynagradzania, premiowania i nagradzania nauczycieli i innych pracowników,
3. wewnętrznej organizacji Szkoły.

3. Do kompetencji Organu Prowadzącego Szkołę należy w szczególności
1. rozpatrywanie odwołań uczniów bądź ich Rodziców od sankcji nałożonych na ucznia
decyzją Dyrektora Szkoły, za nieprzestrzeganie postanowień Statutu,
2. podejmowanie decyzji o likwidacji Szkoły (zgodnie z art. 84 ustawy o systemie
oświaty),
3. ustalanie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły,
4. decydowanie o sprawach finansowych,
5. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Szkoły,
6. rozwiązywanie sporów między organami Szkoły,
7. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
8. organizowanie przeglądów stanu technicznego budynku,
9. wprowadzanie zmian do statutu Szkoły
4. Organ prowadzący winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu społeczności szkolnej lub zebraniach rodziców.

Rozdział IV
Organy szkoły

§ 9
Organami szkoły są:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski

§ 10
Dyrektora Szkoły zatrudnia i zwalnia Organ prowadzący Szkołę.

§11
Dyrektor Szkoły

1. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań Szkoły zgodnie ze statutem oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy Szkoły:
2. Dyrektor Szkoły kierując placówką oświatową w szczególności:
1) współtworzy koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły,
2) odpowiada za przestrzeganie przepisów Prawa Oświatowego,
3) odpowiada za dokumentację Szkoły,
4) dysponuje budżetem Szkoły pod nadzorem i kontrolą Organu prowadzącego,
5) sprawuje nadzór pedagogiczny,
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego harmonijnego rozwoju,
7) stwarza warunki do działania w Szkole organizacji wzmacniających jej rolę
wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą,
8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie
organizacji praktyk pedagogicznych,
10) ma prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych przez nauczycieli
i zebraniach zwoływanych przez organy Szkoły,
11) współpracuje z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
12) wykonuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:
1) zwołuje i prowadzi jej posiedzenia,
2) kieruje pracami Rady Pedagogicznej,
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
4) wstrzymuje wykonanie podjętych uchwał niezgodnych z prawem,
5) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły jako organ administracji oświatowej w szczególności:
1) udziela zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
2) może zezwolić na spełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego poza Szkołą,
3) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,
4) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg egzaminu.
5. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje w porozumieniu z Organem prowadzącym, z zastrzeżeniem zapewnienia uczniowi kontynuacji obowiązku szkolnego
w szkole rejonowej zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia.
6. Dyrektor Szkoły odpowiadając za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły:
1) dopuszcza do użytku programy nauczania zawierające podstawę programową
uzgodnione z charakterem wychowawczym Szkoły,
2) ustala szkolny plan nauczania,
3) jest odpowiedzialny za realizację programu profilaktyczno -wychowawczego Szkoły,
4) ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych,
5) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe powołuje przewodniczących tych zespołów.
7. Dyrektor inspirując i wspomagając nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły:
1) organizuje oraz wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli,
uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,
2) inspiruje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
3) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
4) zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczycieli,
5) ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
8. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny w szczególności:
1) we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w Szkole
planuje i przeprowadza ocenę jakości pracy Szkoły,
2) przekazuje sprawozdanie z oceny jakości pracy Szkoły organowi prowadzącemu,
3) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
4) ocenia pracę nauczycieli,
5) opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
6) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
9. Dyrektor Szkoły jako pracodawca i kierownik zakładu pracy w szczególności:
1) w porozumieniu z Organem prowadzącym dobiera i zatrudnia oraz zwalnia
nauczycieli i innych pracowników Szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania
statutowe oraz regulaminy wewnętrzne,
2) organizuje pracę w Szkole,
3) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Szkoły,
4) właściwie gospodaruje mieniem szkoły,
5) stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy w Szkole,
6) zawiesza zajęcia na czas określony, powiadamiając o tym Organ prowadzący, jeżeli w
pomieszczeniach lekcyjnych panuje temperatura niższa niż 18 stopni C.
10. Dyrektor informuje na bieżąco Organ prowadzący o stanie Szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

§ 12
1. Obowiązkiem Dyrektora jest odpowiedzialność za nadzór pedagogiczny określony w prawie oświatowym, aby Szkoła zapewniała:
1) wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki,
2) właściwy poziom relacji osób w ramach sprawowanego nadzoru, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji Szkoły.

§ 13
Dla dobra pracy Szkoły Dyrektor może zatrudnić wicedyrektora. Kandydatura osoby Wicedyrektora jest uzgadniana przez Dyrektora z organem prowadzącym.

§ 14
Do zadań i kompetencji Wicedyrektora Szkoły należy:
1) pełnienie obowiązków Dyrektora podczas jego nieobecności,
2) układanie planu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych i kontrola ich
realizacji,
3) organizowanie zastępstw za nauczycieli nieobecnych w pracy,
4) współdziałanie z Dyrektorem w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego,
5) odpowiedzialność za bieżące kontakty z Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;
6) wykonywanie innych obowiązków zlecanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 15
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły przewodniczy Radzie Pedagogicznej i kieruje jej pracami.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
1) z inicjatywy Dyrektora Szkoły,
2) na wniosek Organu prowadzącego Szkołę,
3) na wniosek Organu nadzoru pedagogicznego,
4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie
I semestru w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

§ 17
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły przedkładanych przez Dyrektora,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych przedkładanych z pozytywną opinią Organu prowadzącego,
4) ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów w przypadkach określonych
w Statucie Szkoły.

§ 18
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oraz
zajęć pozalekcyjnych,
2) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,
3) opracowanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania
i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Szkoły.

§ 19
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania informacji uzyskanych
na zebraniu.

§ 20
1. Rada Pedagogiczna ustala program wychowawczy szkoły i spójny z nim program profilaktyki.
2. Przed ustaleniem, o którym mowa w ust.1, programy powinny być pozytywnie zaopiniowane przez organ prowadzący Szkołę.

§ 21
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Zasady działania i wybierania Samorządu Uczniowskiego oraz jego zadania i kompetencje określa Regulamin.
3. Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu, a zatwierdza go Dyrektor. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 22
1. W trosce o dobro Szkoły i uczniów wszystkie organy współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i rozwiązywania problemów Szkoły.
2. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem Szkoły.
3. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, psycholog (pedagog) szkolny lub katecheta.
4. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, Dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.
5. Sprawy sporne pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a Radą Pedagogiczną rozstrzyga Organ prowadzący szkołę z uwzględnieniem przepisów prawa zawartych w statucie Szkoły.

§ 23
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem Szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – Dyrektor.
Rozdział V
Organizacja pracy szkoły

§ 24
1. Szkoła organizuje naukę dla uczniów klas 1- 8 na poziomie szkoły podstawowej.
2. Szkoła może prowadzić oddziały przedszkolne.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziałach nie może być większa niż 24. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych między innymi usprawnieniem organizacji zajęć lekcyjnych liczba ta może wzrosnąć do 24. Opiekunem każdego oddziału jest wychowawca.
4. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
5. Ustala się klasyfikację uczniów dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (zajęcia w danym roku szkolnym odbywają się w cyklu okresowym):
1) po pierwszym okresie: pierwszy okres trwa od zgodnego z prawem terminu rozpoczęcia roku szkolnego do zakończenia procedur klasyfikacyjnych za pierwszy okres zgodnie z terminarzem;
2) po drugim okresie: drugi okres trwa od następnego dnia po zakończeniu pierwszego okresu do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym, zgodnie z organizacją roku szkolnego .
6. Szczegółową organizację pracy Szkoły opracowuje każdorazowo Dyrektor Szkoły we współpracy z nauczycielami Szkoły – zgodnie z przepisami oświatowymi. Następnie przekazuje do zatwierdzenia Organu prowadzącego
7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy plan zajęć.
8. Wymiar tygodniowy zajęć wychowania fizycznego w oddziałach mistrzostwa sportowego jest nie niższy niż 16 godzin.
9. Corocznie Szkoła ustala regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły – zgodny z aktualnie obowiązującym prawem w tym zakresie oraz wytycznymi Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
10. Warunki i organizację nauczania w oddziałach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych określają odrębne przepisy.

§25
1. Szkoła czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00.
2. Przebywanie uczniów oraz ich Rodziców na terenie Szkoły poza godzinami jej funkcjonowania wymaga zgody Dyrektora Szkoły lub Organu Prowadzącego.
3. Szkoła Mistrzostwa Sportowego zapewnia uczniom wszystkich klas opiekę świetlicową w godzinach 6.30 – 17.00.
4. Jeśli uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela po godzinach pracy świetlicy, z powodu nieodebrania go przez Rodzica lub opiekuna prawnego, każda rozpoczęta w ten sposób godzina pobytu dziecka w szkole jest dodatkowo płatna w wysokości określonej wewnętrznymi ustaleniami organu prowadzącego.
5. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia posiłków, które są dodatkowo płatne na zasadach ustalonych odrębnie przez Dyrektora Szkoły. Uczeń może zostać zwolniony z opłaty za posiłki na zasadach ustalonych przez Organ prowadzący.
6. W Szkole działa biblioteka szkolna na zasadach określonych wewnętrznie.
7. Na zajęcia odbywające się poza budynkiem Szkoły uczniowie są doprowadzani lub dowożeni pod opieką nauczycieli.

§ 26
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, jednak dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w każdym możliwym wymiarze czasowym z przerwami ustalonymi wewnętrznie przez nauczyciela.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 1 – 3 ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

§ 27
1. Dyrektor Szkoły ustala zakres liczebności grup na niektórych zajęciach, np. kół zainteresowań, nauczania języków obcych, zajęć wyrównawczych, specjalistycznych i innych, których organizacja może odbiegać od systemu klasowo-lekcyjnego.

§ 28
1. Szkoła może organizować zajęcia nadobowiązkowe mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów oraz udzielać uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów pedagogiczno-psychologicznych.
2. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach czesnego lub odpłatnie.
3. Dzieci uczęszczające do Szkoły objęte są opieką psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki.
4. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są w miarę potrzeb zajęcia wyrównawcze i korekcyjne oraz konsultacje nauczycieli. Organizację tych zajęć proponuje pedagog lub psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcami klas, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
5. Zajęcia te organizowane są w ramach posiadanych środków budżetowych lub za zgodą
rodziców odpłatnie.

§ 29
1. Pozaszkolne zajęcia dodatkowe oraz jednodniowe wyjazdy dydaktyczne odbywają się w czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
2. Odpłatność za pozaszkolne zajęcia dodatkowe i wyjazdy ponoszą rodzice lub Szkoła albo są to imprezy finansowane z tych dwóch źródeł równocześnie na zasadach ustalonych przez Dyrektora Szkoły.
3. Szkoła może odpłatnie organizować wielodniowe wyjazdy uczniów o charakterze dydaktyczno-krajoznawczym („zielone szkoły” lub wyjazdy integracyjne).

Rozdział VI
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 30
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, trenerów oraz innych pracowników ekonomiczno – administracyjnych i obsługi niezbędnych dla prawidłowej organizacji Szkoły.
2. Indywidualne wynagrodzenie wszystkich pracowników Szkoły ustala Organ prowadzący Szkołę.
3. Szczegółowy zakres zadań innych pracowników Szkoły, określa na piśmie Organ prowadzący Szkołę.
4. Wszystkich pracowników, zatrudnia i zwalnia Organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, kierując się przy tym:
1) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami;
2) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły;
3) bieżącą oceną pracy i postawą etyczno-moralną.

§31
Nauczyciele Szkoły mają m. in. prawo do:
1. Godnego traktowania przez przełożonych, uczniów i ich rodziców;
2. Rzetelnej oceny pracy dokonywanej przez Dyrektora Szkoły;
3. Pracy w możliwie najlepszych warunkach;
4. Brania udziału w doskonaleniu funkcjonowania Szkoły.
5. Formułowania innowacji pedagogicznych,
6. Realizacji projektów europejskich mających wpływ na funkcjonowanie Szkoły po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ 32
1. Nauczyciele winni nauczać i wychowywać w zgodzie z zasadami etyki zawodowej, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, ich zdolności i zainteresowania, służyć pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz przerw w zajęciach.

§ 33
1. Realizując zadania statutowe Szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
1) przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz dbałość o ich prawidłowy przebieg;
a) wybór i realizację programu nauczania z przedmiotu, którego uczy w danej klasie;
b) przygotowanie kryteriów oceniania oraz standardów wymagań z nauczanego przedmiotu;
c) stosowanie kryteriów oceniania zgodnych z przyjętymi przez Szkołę normami
Szkolnego Systemu Oceniania;
d) aktualizowanie wiedzy oraz umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych;
e) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
f) wzbogacanie warsztatu pracy;
g) organizowanie uczniom różnorodnych form współżycia w grupie mających na celu rozwijanie jednostki i integrację zespołu uczniowskiego.
2. Pracownicy dydaktyczno-wychowawczy Szkoły zobowiązani są do:
1) utrzymywania bieżącego kontaktu z rodzicami uczniów,
2) prowadzenia dokumentacji szkolnej;
3) wyrabiania w uczniu poczucia odpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie Szkoły.
3. Nauczyciel Szkoły dba o powierzone mu mienie.

§ 34
Pracownicy Szkoły, niebędący nauczycielami, mają prawo m. in. do:
1.Godnego traktowania przez przełożonych, uczniów i ich rodziców;
2. Rzetelnej oceny pracy dokonywanej przez Dyrektora Szkoły;
3. Pracy w możliwie najlepszych warunkach;
4. Brania udziału w doskonaleniu funkcjonowania Szkoły.

§ 38
Pracownicy Szkoły, niebędący nauczycielami, mają obowiązek m. in.:
1. Rzetelnie pełnić powierzone obowiązki;
2. Przestrzegać dyscypliny pracy;
3. Współdziałać ze wszystkimi pracownikami na rzecz doskonalenia pracy Szkoły;
4. Na bieżąco informować przełożonych o postępach oraz ewentualnych problemach w pełnieniu powierzonych obowiązków.

Rozdział VII
Prawa i obowiązki uczniów,
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec nich

§ 39
1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania rekrutacyjnego wynikający wprost z regulaminu rekrutacji.
2. Uczeń, bez względu na wyznanie i światopogląd, może zostać członkiem społeczności szkolnej,
jeżeli wspólnie z rodzicami akceptuje w całości realizowany charakter kształcenia i wychowania.
3. Szkoła ustala następujące ogólne zasady rekrutacji:
1) do klasy I może zostać przyjęty uczeń, który:
a) spełnia kryteria wiekowe ustalone w Ustawie – Prawo oświatowe,
b) uzyska pozytywny wynik rozmowy przeprowadzonej przez Szkołę.
c) uzyska pozytywny wynik ze sprawdzianu sprawnościowego
d) uzyska pozytywny wynik badań przeprowadzonych przez lekarza orzekającego w sporcie.
1) do klasy wyższej programowo może zostać przyjęty uczeń, który:
a) ukończył klasę niższą programowo,
b) uzyska pozytywny wynik rozmowy z rodzicami przeprowadzonej przez Szkołę,
c) uzyska pozytywny wynik ze sprawdzianu sprawnościowego,
d) uzyska pozytywny wynik badań przeprowadzonych przez lekarza orzekającego w sporcie.
2. Dyrektor Szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące w danym roku szkolnym.
3. Rodzice kandydata mają obowiązek we właściwym terminie:
1) wypełnić stosowne dokumenty obowiązujące w Szkole;
2) wpłacić wpisowe w ustalonej wysokości;
3) podpisać umowę kształcenia.
4. Decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z wynikami procedury rekrutacyjnej oraz spełnieniu przez Rodziców warunków zawartych w zasadach rekrutacyjnych. Dyrektor jest organem odwoławczym od decyzji komisji rekrutacyjnej.

§ 40
Uczeń staje się podmiotem praw i obowiązków w Szkole z chwilą wpisania go w poczet uczniów Szkoły.

§ 41
1. Uczniowie mają prawo do:
1) podmiotowego i życzliwego traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym Szkoły,
2) dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki,
1) znajomości programów nauczania i wychowania Szkoły,
2) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ich pracy,
6) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,
7) rozwijania zainteresowań i talentów,
8) otrzymywania pomocy w przypadku trudności,
9) wpływania na życie swojej Szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
10) wyrażanie swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
11) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka,
z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym szkoły, w lekcjach i innych zajęciach,
3) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,
4) bezwzględnie podporządkować się zasadom bezpieczeństwa obowiązującym na terenie Szkoły,
5) godnego reprezentowania swej Szkoły,
6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

§42
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych;
2) wyróżniającą kulturę osobistą i postawę moralną;
3) przejawianie twórczej inicjatywy w różnych dziedzinach pracy Szkoły.
2. Nagroda powinna być adekwatna do zasługi.
3. Mogą być przyznane m. in. następujące nagrody:
1) pochwała ucznia przez wychowawcę na forum klasy;
2) pochwała Dyrektora na forum Szkoły;
3) dyplom;
4) nagrody książkowe i inne rzeczowe;
5) list pochwalny do rodziców;
6) pochwalna notatka na szkolnej stronie internetowej.
4. Nagroda może być przyznana przez nauczyciela, w tym wychowawcę, Dyrektora Szkoły lub Organ prowadzący.
5. O przyznanie nagrody mogą wnioskować do osób wymienionych powyżej: Samorząd Uczniowski lub klasowy, Rada Pedagogiczna.

§ 43
1. Uczeń łamiący postanowienia zawarte w Statucie oraz inne zasady współżycia społecznego podlega karze stosownej do popełnionego wykroczenia, m. in.:
1) wpisania przez nauczyciela właściwej adnotacji do zeszytu korespondencji – poinformowania Rodziców ucznia o wykroczeniu;
2) zawieszenia przywilejów określonych w paragrafie 26 ust. 3;
3) zobowiązania do wykonania określonych prac, mających na celu naprawienie szkody;
4) udzielenia upomnienia przez nauczyciela lub wychowawcę;
5) udzielenia upomnienia przez Dyrektora Szkoły;
6) udzielenia pisemnej nagany przez nauczyciela lub wychowawcę;
7) udzielenia pisemnej nagany przez Dyrektora Szkoły;
8) przeniesienia do klasy równoległej;
9) skreślenia ucznia z listy uczniów.
2. Przed udzieleniem nagany nauczyciel lub wychowawca zobowiązany jest powiadomić
Dyrektora Szkoły o takim zamiarze.
3. O nagrodach i karach Szkoła informuje rodziców ucznia.
4. Od każdej wymienionej wyżej kary w ciągu 7 dni od dnia poinformowania rodzica – uczeń/uczennica lub rodzic ma prawo pisemnie odwołać się do Dyrektora Szkoły (kara od nauczyciela/wychowawcy) lub Organ prowadzący (kara od Dyrektora Szkoły).
5. Uczeń łamiący postanowienia zawarte w Statucie oraz inne zasady współżycia społecznego podlega karze stosownej do popełnionego wykroczenia, m. in.:
1) wpisania przez nauczyciela właściwej adnotacji do zeszytu korespondencji – poinformowania rodziców ucznia o wykroczeniu;
2) zawieszenia przywilejów określonych w paragrafie 26 ust. 3;
3) zobowiązania do wykonania określonych prac, mających na celu naprawienie szkody;
4) udzielenia upomnienia przez nauczyciela lub wychowawcę;
5) udzielenia upomnienia przez Dyrektora Szkoły;
6) udzielenia pisemnej nagany przez nauczyciela lub wychowawcę;
7) udzielenia pisemnej nagany przez Dyrektora Szkoły;
8) przeniesienia do klasy równoległej;
9) skreślenia ucznia z listy uczniów.
1. Przed udzieleniem nagany nauczyciel lub wychowawca zobowiązany jest powiadomić Dyrektora Szkoły o takim zamiarze.
2. O nagrodach i karach Szkoła informuje rodziców ucznia.
3. Od każdej wymienionej wyżej kary w ciągu 7 dni od dnia poinformowania rodzica – uczeń/uczennica lub rodzic ma prawo pisemnie odwołać się do Dyrektora Szkoły
(kara od nauczyciela/wychowawcy) lub Organ prowadzący (kara od Dyrektora Szkoły).

§ 44
1. Uczeń/uczennica może być skreślony/a z listy uczniów decyzją administracyjną Dyrektora Szkoły w następujących przypadkach:
1) rażącego naruszenia postanowień Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia, w tym dystrybucji lub zażywania na terenie Szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez Szkołę środków odurzających, m. in. alkoholu, tytoniu oraz innych szkodliwych dla zdrowia substancji, zagrażającego ładowi moralnemu, bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu jakiegokolwiek przedstawiciela społeczności szkolnej;
2) uporczywego i powtarzającego się łamania Statutu Szkoły, gdy zostały wyczerpane wszystkie leżące w kompetencjach Szkoły możliwości oddziaływań wychowawczych lub gdy rodzice ucznia nie podejmują efektywnej współpracy ze Szkołą;
3) braku promocji, o ile w klasie programowo niższej brakuje wolnych miejsc;
4) jeśli rodzice przez dwa miesiące nie wnieśli opłat czesnego, zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej z nimi umowie kształcenia;
5) jeśli stan zdrowia ucznia/uczennicy po przebytej chorobie lub odniesionej kontuzji nie rokuje, że będzie możliwy całkowity powrót do wcześniejszej aktywności sportowej w ramach zajęć w oddziale mistrzostwa sportowego.
2. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów rodzicom przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji

Rozdział VII
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§45
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) udzielanie wskazówek co do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.
4. Ocenianie obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen cząstkowych, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
3) ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w szkole;
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
6) przeprowadzanie sprawdzianów przy zgłoszonych zastrzeżeniach;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
6. Istotą oceny jest informowanie i wspieranie planowania w zakresie uczenia się. Ocena ma miejsce zarówno w czasie jak i na końcu pracy. Wynik oceniania może być podany opisowo lub liczbowo. W przypadku zestawienia zajęć w blok przedmiotowy – ocenia się różne rodzaje zblokowanych zajęć w sposób oddzielny.

§ 46
1. Ocenę cząstkową formułowaną do celów klasyfikacyjnych wystawia nauczyciel.
2. Ocena cząstkowa we wszystkich klasach ma postać liczby i jest zapisywana w dzienniku klasowym:
1/ndst – niedostateczny,
2/dop – dopuszczający,
3/dst – dostateczny,
4/db – dobry,
5/bdb – bardzo dobry,
6/cel – celujący.
W ocenianiu bieżącym i śródrocznym dopuszcza się stosowanie przy ocenach znak „+”, znak „-”
3. Ocena szkolna ucznia zależy od umiejętności wykonywania zadań reprezentujących wymagania edukacyjne. Wymagania edukacyjne dotyczą wiedzy uczniów oraz stopnia opanowania umiejętności uwzględnionych w podstawie programowej i w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów.
4. Treść szkolnego systemu oceniania znajduje się do wglądu uczniów i rodziców w sekretariacie.
5. Przedmiotowy system oceniania zostaje przedstawiony uczniom na początku danego roku szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu.
6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom informacje o terminach klasyfikacji, terminach i formach uzyskania informacji na temat postępów dziecka, terminach i formach informowania o przewidywanych lub ustalonych ocenach klasyfikacyjnych; kryteriach ocen zachowania oraz zasadach ich ustalania i poprawiania, a w tym o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; ogólnych kryteriach ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych obowiązujących w szkole i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców; są wpisywane do zeszytu przedmiotowego lub do zeszytu ćwiczeń, ocena jest na wniosek ucznia lub rodzica uzasadniana:
1) na wniosek wyrażony ustnie nauczyciel podaje uzasadnienie ustnie, na wniosek wyrażony w formie pisemnej nauczyciel sporządza pisemne uzasadnienie w terminie dwóch dni od złożenia wniosku;
2) kopię uzasadnienia przechowuje się w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
8. Ocenie podlegają następujące formy :
1) sprawdziany;
2) kartkówki;
3) odpowiedzi ustne;
4) zadania domowe;
5) aktywność (zadania dodatkowe, praca w grupach, przygotowanie do zajęć, doświadczenia);
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
5. Jeżeli poziom osiągnięć ucznia uniemożliwia lub utrudnia osiąganie pozytywnych wyników, szkoła w miarę możliwości stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków. 15. W każdym przypadku uczeń powinien wykazać się aktywnością w korzystaniu z pomocy. Uczeń nie może oczekiwać, że odpowiedzialność za jego wyniki w nauce przejmie wychowawca lub nauczyciel przedmiotu.
6. W przypadku, kiedy uczeń objęty jest nauczaniem indywidualnym, prowadzi się dla niego dziennik nauczania indywidualnego, w którym nauczyciele zapisują otrzymane przez ucznia oceny i na bieżąco przepisują je do dziennika lekcyjnego danej klasy.

§ 47
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
2. Roczna ocena ucznia klasy I – III ma charakter opisowy i uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.
4. Oceny klasyfikacyjne okresowe oraz roczne ustala się w stopniach według skali zamieszczonej w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Skala została opisana przy ocenach cząstkowych w paragrafie 31 ust. 2.
5. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna lub roczna) jest ustalana w drodze całościowej analizy cząstkowych wyników nauczania.
6. Rodzice lub uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być złożone w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych: w formie pisemnej, z uzasadnieniem.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 – Dyrektor szkoły w terminie 5 dni od otrzymania pisemnej informacji o zastrzeżeniach rozpatruje zastrzeżenia w ramach prac komisji w składzie: Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji, o której mowa w ust. 7 na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, a do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
12. Jeżeli za pierwszy okres uczeń otrzymał stopień niedostateczny, może być zobowiązany do uzupełnienia braków i zaliczenia koniecznych treści w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nauczyciel przekaże uczniowi pisemne wskazówki ułatwiające naukę i uzupełnienie braków.
13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne.
14. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii, etyki jest wliczana do średniej ocen, ale nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
15. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
16. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
17. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Jeżeli uczeń uczęszczał na zajęcia z religii i z etyki, to do przywołanej średniej ocen wlicza się oceny z obu przedmiotów.
18. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Ocena z religii i z etyki – analogicznie jak w ust. 17.
19. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

§ 48
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma głównie formę zadań praktycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują wszystkie poziomy wymagań.
6. Wniosek o egzamin powinien być złożony w sekretariacie szkoły najpóźniej na 3 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej oraz dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu, wskazanego przez Dyrektora .
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli lub skład zespołu egzaminującego, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w określonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
11. Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest jako ustalenie oceny niedostatecznej w przypadku gdy:
1) uczeń nie złożył podania;
2) Rada Pedagogiczna nie wyraziła zgody na egzamin klasyfikacyjny.
12. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Egzamin, w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Takiemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w której skład wchodzą Dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący oraz nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami ustala tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, a w szczególności ilość egzaminów w jednym dniu.
15. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice dziecka.
16. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

§ 49
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, jeśli została zachowana procedura wystawienia oceny.
2. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania, kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do ustalonej oceny, skutkach ustalenia uczniom nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I – III polega na ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania, która jest oceną opisową.
4. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach IV – VIII polega na ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z zasadami i skalą ocen obowiązującą w szkole.
5. Ocenę zachowania, śródroczną i roczną, ustala się w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Ocena ta nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję lub ukończenie szkoły.
6. Kryteria ocen zachowania określa Rada Pedagogiczna – dotyczą one w szczególności obszarów wymienionych we właściwym rozporządzeniu dotyczącym zachowania.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8. Tryb odwoławczy od przewidywanej oceny zachowania:
1) wniosek o odwołanie się od przewidywanej oceny rocznej z zachowania uczeń lub jego rodzice składają na piśmie do Dyrektora Szkoły;
2) przysługuje podwyższenie oceny tylko o jeden stopień wyżej;
3) zasadność treści odwołania rozpatruje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym;
4) ostateczną ocenę (ocena zostaje zmieniona lub utrzymana) ustala wychowawca, który winien przychylić się do opinii większości głosów.
9. Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1) wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
2) dodatkowe uzasadnione okoliczności, bez których była formułowana ocena,
3) ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
9. Rodzice lub uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być złożone w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych: w formie pisemnej, z uzasadnieniem.
10. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10 zostanie uruchomiona procedura ponownego ustalenia oceny zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.
11. Aby odpowiedzieć na zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10, Dyrektor powołuje komisję w składzie: Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog; która nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
13. Z prac komisji ustalającej ocenę z zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę

§ 50
1. Informowanie uczniów i Rodziców o ocenach:
1) o przewidywanych śródrocznych, rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej, rocznej ocenie nagannej zachowania lub nieklasyfikowaniu z zajęć edukacyjnych i zachowania – należy poinformować uczniów najpóźniej 1 miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. Informacji udziela wychowawca klasy, który informuje również rodziców ucznia/uczennicy w sposób pisemny żądając potwierdzenia otrzymania informacji. Nauczyciel nie jest zobowiązany do wystawienia oceny klasyfikacyjnej zgodnej z przewidywaną;
2) o przewidywanych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania – należy poinformować uczniów najpóźniej 14 dni przed roczną konferencją klasyfikacyjną. Informacji udziela wychowawca klasy, który informuje również rodziców ucznia/uczennicy w sposób pisemny żądając potwierdzenia otrzymania informacji. o ustalonych śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania – należy poinformować uczniów najpóźniej 7 dni przed konferencjami klasyfikacyjnymi. Informacji udziela nauczyciel przedmiotu lub wychowawca klasy.
2. Sposób przekazywania informacji rodzicom:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania: podczas zebrań szkolnych lub klasowych rodziców – w formie pisemnego wykazu ocen – potwierdzony podpisem rodzica;
2) w formie bieżącej pisemnej informacji przekazywanej rodzicom w zeszycie korespondencji lub w zeszycie przedmiotowym lub w sposób ustny przez wychowawcę.

§ 51
1. Przewidywana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być podwyższona: 1) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej – gdy uczeń korzystał z pomocy oferowanej przez szkołę, systematycznie uczęszczał na zajęcia,
2) w przypadku przewidywanej oceny pozytywnej – gdy uczeń wyraża taką wolę, systematycznie uczęszczał na zajęcia, charakteryzował go odpowiedzialny stosunek do wymagań stawianych przez nauczyciela przedmiotu.
3. Uczeń lub jego rodzic mają prawo odwołać się od przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń:
1) systematycznie uczęszczał na zajęcia z przedmiotu – ma minimum 80% obecności na danych zajęciach oraz wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
2) charakteryzował go odpowiedzialny stosunek do wymagań stawianych przez nauczyciela przedmiotu, wykazał się systematyczną pracą – brak nieprzygotowań na lekcjach, systematycznie odrabianie zadań domowych, zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych;
3) liczba ocen w dzienniku niższych niż ta, o którą się ubiega, nie przekracza połowy wszystkich ocen.
3. Uczeń, który spełnia odpowiednie warunki i wyraża wolę uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej ma prawo odwołać się w formie pisemnej do Dyrektora od przewidywanej oceny rocznej w ciągu dwóch dni od terminu poinformowania go o przewidywanej ocenie.
4. Po uzyskaniu zgody Dyrektora, uczeń w ciągu 2 dni przystępuje do sprawdzianu wiadomości w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, egzamin ma głównie formę zadań praktycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują poziomy wymagań dostosowane do oceny, o którą ubiega się uczeń.
5. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i drugi nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych wyznaczony przez Dyrektora:
1) zadania do sprawdzianu przygotowuje nauczyciel uczący, stosownie do zakresu wymagań na daną ocenę, z materiału całorocznego;
2) wynik sprawdzianu decyduje o uzyskaniu (lub nie) przez ucznia oceny wyższej i jest podstawą do ustalenia ostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej;
3) ocena roczna uzyskana przez ucznia w wyniku sprawdzianu nie może być niższa niż przewidywana i jest ostateczna;
oceniony i podpisany przez nauczycieli sprawdzian wraz z kartoteką sprawdzianu, a także zwięzła informacja o odpowiedziach ustnych podpisana przez nauczycieli są dołączone do arkusza ocen ucznia.

§ 52
1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Komisja przeprowadzająca egzamin poprawkowy powołana jest przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą: Dyrektor albo inny nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6. Uzyskana na egzaminie poprawkowym ocena jest zgodna z obowiązującą w szkole skalą.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania i zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół z załącznikami przechowuje się w arkuszu ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w uzgodnionym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września. Do czasu egzaminu poprawkowego uczeń bierze udział w zajęciach edukacyjnych klasy programowo wyższej.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo. Informację o promocji warunkowej zapisuje się w arkuszu ocen ucznia. Rada Pedagogiczna może również promować w taki sposób ucznia, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
11. Rodzice lub uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być złożone w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 1) pisemnie, z uzasadnieniem, należy złożyć w sekretariacie szkoły;
2) w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zostanie uruchomiona procedura ponownego ustalenia oceny – analogicznie do zapisów paragrafu 32 ust. 6-11.

§ 53
1. Uczestniczenie w egzaminie ósmoklasisty w klasie VIII jest obowiązkowe i jest jednym z warunków ukończenia szkoły:
1) sprawdzian przeprowadza komisja okręgowa.
2. Sprawdzian odbywa się w terminie ustalonym przez komisję okręgową.
3. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
4. Opinię o dysfunkcji rodzice ucznia przedkładają Dyrektorowi w terminie określonym w akcie prawnym o tym traktującym.
5. Uczniowie przystępują do egzaminu na zasadach i w trybie określonym przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną.
6. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu, powtarza klasę ósmą.

§ 54
W związku z realizacją statutowych celów i zadań Szkoły rodzice ucznia mają:
1. Prawo do informacji dotyczącej wyników w nauce i zachowania swojego dziecka;
2. Obowiązek systematycznego uczestniczenia w zebraniach, dniach otwartych, indywidualnych spotkaniach z nauczycielami;
3. Obowiązek współpracy ze Szkołą w procesie wychowawczym dziecka;
4. Obowiązek pokrycia kosztów ewentualnego zniszczenia przez ucznia mienia Szkoły; 5. Obowiązek zawarcia i podpisania co roku nowej umowy kształcenia – na kolejny rok szkolny,
5. Prawo do przeniesienia dziecka do innej szkoły na zasadach określonych w umowie kształcenia.

Rozdział VIII
Budżet szkoły

§ 55
1. Działalność Szkoły jest finansowana z:
1. wpłat czesnego,
2. innych opłat,
3. dotacji ,
4. darowizn,
5. innych środków.

§ 56
1. Wysokość wpisowego, czesnego i pozostałych opłat określa Organ Prowadzący Szkołę.
2. Wysokość czesnego może ulec zmianie
3. Czesne wpłaca się z góry do dnia piątego każdego miesiąca przez 11 miesięcy w roku

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 57
1. Szkoła używa pieczęci o treści: „Szkoła Mistrzostwa Sportowego Przemyśl” oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Szkoła Mistrzostwa Sportowego Przemyśl” i godłem państwa.
2. Szkoła prowadzi, gromadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

§ 58
1. Wszelkich zmian w statucie dokonuje Organ Prowadzący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów szkoły.
2. Statut Szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i innych pracowników.
3. Dyrektor Szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem Wszystkim członkom społeczności szkolnej.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące prawo.
5. Statut wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2019 r.